Käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Yleistä
Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Mökkivuokra Marketing Oy:n tuottamaan ja hallinnoimaan Mökkivuokra-verkkopalveluun (jatkossa “Palvelu”). Mökkivuokra-verkkopalvelulla tarkoitetaan www.mökkivuokra.fi & www.cottagefinland.fi verkkosivuja.

Palvelun tuottaja on Mökkivuokra Marketing Oy (jatkossa “Palveluntarjoaja” tai “Mökkivuokra”).

Palvelun käyttäjä (jatkossa “Käyttäjä”) on juridinen tai luonnollinen henkilö, joka etsii, vertailee, tiedustelee tai varaa Majoituskohteita Palvelun kautta.

Majoituskohteen omistaja (jatkossa “Omistaja”) on juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on oikeus hallita, vuokrata, välittää tai tehdä sopimuksia tietyn majoituskohteen osalta, joka on soveltuva vuokrauskäyttöön. Jokainen Omistaja on hyväksytty Palveluun Palveluntarjoajan toimesta.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä ja Omistaja hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.
2. Muut määritelmät
Majoituskohteella (jatkossa “Majoituskohde”) tarkoitetaan vuokrattavaa majoitustilaa, jota Omistaja välittää Palvelussa. Majoituskohde voi olla esimerkiksi mökki, huvila, talo, huoneisto, kartano, vene, lomakeskus, hotelli tai jokin muu majoitustila, joka soveltuu vuokrauskäyttöön.

Aineistolla (jatkossa “Aineisto”) tarkoitetaan mitä tahansa sisältöä, jota Palvelussa julkaistaan. Aineisto voi olla Majoituskohteeseen liittyvää tekstisisältöä, kuvia, videoita, sijaintitietoja tai yhteystietoja. Aineisto voi myös olla artikkeleita, blogeja tai myyntiesitteitä. Aineisto voi olla Mökkivuokran, Omistajan tai kolmannen osapuolen tuottama.

3. Palveluntarjoajan rooli
Palveluntarjoajan ylläpitämä Palvelu toimii kauppapaikkana, jossa Käyttäjä voi etsiä, vertailla, tehdä varaustiedusteluja tai varata Omistajien hallinnoimia Majoituskohteita mahdollisimman helposti.

Palveluntarjoaja toimii varauspyyntöjen ja varausten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjän ja Omistajan väliseen toimeksianto- tai kauppasopimukseen, joka on syntynyt Palvelun kautta tai avulla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, onko Käyttäjällä ja Omistajalla oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Omistajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai muista sitoumuksista tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään miltään muilta osin Omistajan ja Käyttäjän välisistä sopimuksista, maksuista tai sitoumuksista.

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta sen lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

4. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Vastuu sisällöstä ja kolmansien osapuolten palveluista
Mökkivuokra vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Mökkivuokra ei vastaa Palveluun sisältyvistä tai Palvelun kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

Vahingonkorvausvelvollisuus
Maksuttomien palveluiden osalta Mökkivuokra ei vastaa mistään Palvelun, tai siihen linkitettyjen sivustojen, käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Mökkivuokra olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.
Maksullisten Palvelujen osalta Mökkivuokra vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Omistajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Mökkivuokran vastuun enimmäismäärä on Omistajan suorittaman vuosimaksun summa.

Vastuu Palvelussa esitetystä Aineistosta
Mökkivuokra ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa tarjottavien tai välitettävien Majoituskohteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Vastuu Verkkosivun ja Hallintapaneelin toimivuudesta
Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimivuudesta, mutta Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Mökkivuokra pyrkii pitämään Verkkosivun omalta osaltaan toimivana.

Vikojen ja häiriöiden korjaus
Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Tietoturvallisuus
Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten aiheuttamista vahingoista.

5. Palveluntarjoajan oikeudet

Mökkivuokran oikeus muuttaa Palvelun sisältöä
Mökkivuokralla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Omistajan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Mökkivuokran oikeus keskeyttää Palvelu
Mökkivuokralla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Mökkivuokra pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mökkivuokra pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

6. Tietosuoja ja henkilötiedot
Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknisiä ratkaisuja, jotta Palvelu olisi mahdollisimman toimiva Käyttäjälle. Joissakin Majoituskohteissa varaustiedustelun tekeminen edellyttää myös seuraavien henkilötietojen jättämistä: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelin. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaan.

Mikäli käyttäjä ohjataan Palvelun kautta 3.osapuolen verkkopalveluun, vastaa 3.osapuoli tällöin tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä. 

Omistajalla on oikeus pyytää Käyttäjältä henkilöllisyystodistusta tai muuta sellaista tietoa, jolla varaajan henkilöllisyys voidaan todentaa. Omistaja vastaa tällöin tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä.


7. Tietoturva
Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Mökkivuokra säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Mökkivuokra järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Mökkivuokra ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

8. Erimielisyydet ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.