Mökkivuokra

Käyttöehtosopimus Omistajalle

1. Yleistä
Tämä sopimus sisältää Mökkivuokra Marketing Oy:n tuottaman ja hallinnoiman Mökkivuokra-verkkopalvelun (jatkossa “Palvelu”) käyttöehdot majoituskohteen omistajille. Palvelu toimii markkinointialustana suomalaisille majoituskohteille ja tämän sopimuksen tarkoitus on määrittää ehdot, joilla majoituskohteen omistajat voivat lisätä majoituskohteensa Palveluun.
2. Osapuolet
Mökkivuokra Marketing Oy (jatkossa “Mökkivuokra”) on Palveluntarjoaja.

Majoituskohteen omistaja (jatkossa “Omistaja”) on juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on oikeus hallita, vuokrata, välittää tai tehdä sopimuksia tietyn majoituskohteen osalta, joka on soveltuva vuokrauskäyttöön.
3. Muut määritelmät
Majoituskohteella (jatkossa “Majoituskohde”) tarkoitetaan vuokrattavaa majoitustilaa, jota Omistaja välittää Palvelussa. Majoituskohde voi olla esimerkiksi mökki, huvila, talo, huoneisto, kartano, vene, lomakeskus, hotelli tai jokin muu majoitustila, joka soveltuu vuokrauskäyttöön.

Aineistolla (jatkossa “Aineisto”) tarkoitetaan mitä tahansa sisältöä, jota Palvelussa julkaistaan. Aineisto voi olla Majoituskohteen tekstisisältöä, kuvia, videoita, sijaintitietoja tai yhteystietoja. Aineisto voi myös olla artikkeleita, blogeja tai myyntiesitteitä. Aineisto voi olla Mökkivuokran, Omistajan tai kolmannen osapuolen tuottama.

Verkkosivulla (jatkossa “Verkkosivu”) tarkoitetaan Mökkivuokran ylläpitämiä internetsivuja www.mökkivuokra.fi & www.cottagefinland.fi Palveluun liittyen.

Hallintapaneelilla (jatkossa “Hallintapaneeli”) tarkoitetaan Verkkosivun taustajärjestelmää, jota Mökkivuokra hallinnoi ja jossa Omistaja voi muokata sekä päivittää oman Majoituskohteen tietoja.

4. Tarjouksen vahvistaminen & sopimuksen voimaantulo

Mökkivuokran ja Omistajan välisten suullisten tai kirjallisten keskustelujen pohjalta Omistaja annetaan tarjous palvelusta. Tarjous on voimassa kaksi (2) viikkoa siitä hetkestä, kun tarjous on toimitettu omistajalle. Omistaja hyväksyy tarjouksen kirjallisesti sähköpostilla tai maksamalla sovitun palvelun, jolloin osapuolten välille syntyy sopimus. Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen kesto on sovittu tarjouksessa.

5. Palvelun hinnoittelu ja Sopimuksen voimassaolo.
Palvelussa on erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja ja hinta määräytyy Mökkivuokran antaman tarjouksen pohjalta. Kaikki sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu.

6. Sopimuksen purku
Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli toisen osapuolen katsotaan olennaisesti rikkoneen tätä sopimusta, eikä osapuoli ole korjannut tilannetta viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen jälkeen. Mikäli sopimusrikkomus on tapahtunut Mökkivuokran puolelta ja Omistaja on liittynyt mukaan vuosimaksulla, Mökkivuokra palauttaa vuosimaksun toteutumatta jääneiden päivien osalta. Mikäli Omistaja on liittynyt palveluun mukaan komissiomallilla, ei Mökkivuokralla ole velvollisuutta suoritettujen maksujen palautuksiin.

Mökkivuokralla on oikeus yksipuolisesti purkaa välittömästi tämä sopimus seuraavissa tapauksissa:
1) Omistaja tai Majoituskohdetta hallinnoiva yritys on asetettu konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan, taikka näillä on maksurästejä Mökkivuokralle;
2) Majoituskohde on koettu joko Mökkivuokran tai Mökkivuokran Palvelun käyttäjän toimesta sopimattomaksi vuokrauskäyttöön;
3) Majoituskohteen todellinen kunto, varustelu tai muut tiedot, jotka vaikuttavat tai joiden voidaan arvioida oleellisesti vaikuttavan Palvelun käyttäjien ostopäätökseen, poikkeavat merkittävästi siitä, mitä Verkkosivulla Majoituskohteesta on esitetty; tai
4) Omistajan toiminta Palvelun käyttäjää tai Mökkivuokraa kohtaan on todettu hyvien tapojen vastaiseksi tai loukkaavaksi.

Suoritettuja maksuja ei yllä olevissa tapauksissa palauteta.

Omistajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman perusteluja. Majoituskohde poistetaan tällöin välittömästi palvelusta. Suoritettuja maksuja ei tällaisessa tapauksessa palauteta.

7. Muutokset sopimukseen

7.1. Sopimuksen muuttaminen

Näistä ehdoista poikkeavista ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Mökkivuokralla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja (pl. tarjouksessa annettu palvelun hinnoittelu) ja muutokset tulevat voimaan, kun Mökkivuokra ilmoittaa siitä Omistajalle. Mikäli Omistaja ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Mökkivuokralle viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta. Tällaisessa tapauksessa suoritettuja maksuja ei palauteta ja Omistajan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään.

7.2. Sopimuksen siirtäminen

Mökkivuokralla on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös sen ulkopuolelle.

8. Maksut

Mökkivuokra käyttää ensisijaisesti maksujen välityksessä Paytrail-verkkomaksupalvelua, ja maksaminen onnistuu Palvelun kautta seuraavilla maksutavoilla: verkkopankkimaksu, lasku, pankkikorttimaksu, luottokorttimaksu. Omistaja vastaa mahdollisista maksutapalisistä, joita eri maksutavan valinnasta koituu. Maksun suorittamisen jälkeen Omistaja saa omaan Hallintapaneeliinsa kirjanpitokelpoisen kuitin maksusuorituksesta. Toissijainen maksuvaihtoehto on perinteinen lasku, josta Mökkivuokra perii 10€ laskutuslisän.

Mikäli omistaja on tilannut lisäpalveluita Mökkivuokralta, sovitaan maksuehdoista erikseen kirjallisesti Mökkivuokran kanssa.

9. Osapuolten oikeudet ja vastuut

9.1. Mökkivuokran oikeudet

Markkinointi
Mökkivuokralla on rajoittamaton oikeus markkinoida ja mainostaa Majoitusmyyjän majoituskohteita tämän sopimuksen voimassa ollessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Mökkivuokralla on myös rajoittamaton oikeus käyttää Majoitusmyyjän omistamia kuvia, tekstiä ja muuta materiaalia majoituskohteiden markkinoinnissa.

Aineiston tarkastus ja väliaikaiset turvatoimet
Mökkivuokralla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa sopimattomaksi katsomansa Aineisto,, etenkin mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Mökkivuokralla on oikeus estää Omistajan Palvelun käyttö, mikäli Mökkivuokralla on syytä epäillä, että Omistaja käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä vaatii.

Tiedonsaantioikeus
Mökkivuokralla on oikeus tarkistaa Omistajan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Omistajalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Omistajana olevalta juridiselta henkilöltä Mökkivuokralla on oikeus vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Omistajan ja Mökkivuokran oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Mökkivuokra voi kerätä henkilötunnuksen Omistajalta, joka on luonnollinen henkilö.

Käyttäjätunnusten muutosoikeus
Mökkivuokralla on oikeus muuttaa Omistajan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tietoja, tapauksessa jossa ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Mökkivuokran taustajärjestelmässä. Tällaisessa tilanteessa Mökkivuokra ilmoittaa muutoksesta viipymättä Omistajalle.

Mökkivuokran oikeus muuttaa Palvelun sisältöä
Mökkivuokralla on oikeus parhaaksi katsomallaan tavalla tuottaa Palvelu ja muuttaa Palvelun sisältöä. Olennaisista muutoksista Palvelussa ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa Verkkosivulla tai Omistajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Teknisistä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä Mökkivuokra ei ole ilmoitusvelvollinen.

Mökkivuokran oikeus keskeyttää Palvelu
Mökkivuokralla on oikeus hetkellisesti keskeyttää Palvelu, mikäli se on välttämätöntä Palvelun, teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, tai viranomaisten määräykset tätä edellyttävät. Mökkivuokra pyrkii omalla toiminnallaan siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan, ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Mökkivuokra pyrkii kohtuullisten mahdollisuuksiensa mukaan ilmoittamaan keskeytyksestä etukäteen.

9.2 Mökkivuokran vastuut ja velvollisuudet

Vastuu sisällöstä ja kolmansien osapuolten palveluista
Mökkivuokra vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun. Mökkivuokra ei vastaa Omistajien tuottaman Aineiston tai Majoituskohteen lainmukaisuudesta, luotettavuudesta tai tietojen oikeellisuudesta.

Mökkivuokra ei vastaa Palveluun sisältyvistä kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä, jotka mahdollisesti aiheuttavat Omistajalle kuluja tai vahinkoja.

Mökkivuokra ei ole Majoituskohteiden omistaja, vuokraaja tai tuottaja, vaan tarjoaa ainoastaan Palvelun, jonka Omistajat voivat markkinoida Majoituskohteitaan ja jonka kautta käyttäjät voivat etsiä, vertailla ja varata haluamiaan Majoituskohteita. Mökkivuokra ei ole Majoituskohteita koskevien vuokraus- tai muiden sopimusten tai sitoumusten osapuoli eikä siten vastaa miltään osin Majoituskohteista, niihin liittyvistä maksuista tai muista Asiakkaan ja Majoituskohteen tarjoavan tahon välisistä sitoumuksista tai suorituksista.

Vahingonkorvausvelvollisuus
Ei-maksullisen palveluiden osalta Mökkivuokra ei vastaa mistään Palvelun, tai siihen linkitettyjen sivustojen, käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Mökkivuokra olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Maksullisten Palvelujen osalta Mökkivuokra vastaa Omistajalle ainoastaan törkeällä tuottamuksellaan tai tahallisesti aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Mökkivuokran vastuun enimmäismäärä on kaikissa tilanteissa Mökkivuokralle suoritetut palvelumaksut (komissio-tai vuosimaksut) max. 12kk ajalta. 


Vastuu Verkkosivun ja Hallintapaneelin toimivuudesta
Mökkivuokra vastaa Verkkosivun tai Hallintapaneelin toimivuudesta, mutta Mökkivuokra ei ole korvausvelvollinen teknisten vikojen, huoltojen tai muutostöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta tai katoamisesta. Mökkivuokra pyrkii pitämään Verkkosivun ja Hallintapaneelin omalta osaltaan toimivana.

Vikojen ja häiriöiden korjaus
Mökkivuokra korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan mahdollisimman nopeasti.

Tietoturvallisuus
Mökkivuokra pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Omistajille aiheuttamista vahingoista.

9.3 Omistajan oikeudet
Omistajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

Omistajan oikeus käyttää Palvelua
Omistajalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Omistajan käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Omistaja saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Omistaja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Omistaja on vastuussa omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä ja mahdollisesta väärinkäytöstä.

Omistajan oikeus rekisteröityä
Omistajaksi voi rekisteröityä ainoastaan juridinen tai luonnollinen henkilö. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin palveluihin on vähintään 18 vuoden ikä.

Omistajan reklamointioikeus
Omistajalla on oikeus vedota Mökkivuokralle toimittamaansa Aineistoon liittyvään virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Omistaja on havainnut virheen.

9.4. Omistajan vastuut ja velvollisuudet

Omistajan vastuu Aineiston lisäämisestä
Omistaja sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, tai edistää sitä. Omistaja vastaa siitä, että Omistaja ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Omistaja vastaa Palveluun tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista, korvauksista ja kustannuksista. Omistaja vastaa myös kuvissaan ja videomateriaalissaan esiintyvien tunnistettavien henkilöiden suostumuksista materiaalin julkaisuun tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Omistajan maksuvelvollisuus
Omistaja vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ylläpitomaksuista, käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon maksut ja puhelumaksut).


Omistajan muut vastuut ja velvollisuudet
Omistaja vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamansa Majoituskohteet eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus kyseiseen toimintaan.

Omistaja vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamiensa Majoituskohteiden tiedot ovat oikeita ja että hänellä on oikeus tarjota Majoituskohteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Omistaja on velvollinen päivittämään Majoituskohteiden tietojen muutokset viipymättä.

Omistaja myöntää Mökkivuokralle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana muokata, kopioida, julkaista tai muutoin julkaista Aineistoa, jonka Omistaja on Palvelussa tuonut saataville.

Omistaja on vastuussa Mökkivuokralle ja/tai suoraan taholle jonka oikeuksia Omistaja on loukannut mahdollista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.
Omistaja ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen ilman Mökkivuokran kirjallista lupaa.

Omistajan on viipymättä ilmoitettava Mökkivuokralle Omistajan yhteystietojen muuttumisesta sekä päivitettävä yhteystiedot Majoituskohteen Hallintapaneelissa. Omistaja sitoutuu palauttamaan tai hävittämään kaiken Mökkivuokralta saamansa Aineiston sopimussuhteen päättyessä.

Omistaja vastaa Palveluun toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Omistaja tiedostaa ja hyväksyy, että Mökkivuokra ei ole valmismatkalainsäädännössä (valmismatkalaki (1079/1994)) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Omistajalla ei ole oikeutta esittää Mökkivuokraa kohtaan mitään vaatimuksia edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyen. Omistaja vastaa yksin mahdolliseen matkanjärjestäjä- tai matkanvälittäjästatukseensa liittyvistä velvoitteista.

Tietoturvallisuus
Omistaja on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Verkkosivun toimivuuteen puutteita ja tietoturvallisuusriskejä Omistaja vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

10. Ylivoimainen este
Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, jos ne estävät tämän sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus, lakko, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet-liikenteessä. Myös kaikkia muita sellaisia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, johon osapuolet eivät itse voi vaikuttaa. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Mökkivuokra voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Verkkosivullaan.

11. Tietoturva
Omistaja on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Omistaja yksin vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Mökkivuokra säilyttää kaikki Omistajaa koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Mökkivuokra järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Mökkivuokra ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

12. Erimielisyydet ja sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja se kokoontuu Helsingissä. Menettely käydään suomen kielellä. Kuluttajan asemassa olevalla Omistajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa.